red_wedge: (Default)
[personal profile] red_wedge

27-го прошел съезд Зеленых. Глобальных вопросов не решалось, но произошла смена руководства. Лелик ушел с поста председателя, а его место заняла Анастасия Дорофеева, что в свою очередь повлекло перестановки в центральном совете - увеличилось количество НГОшников. В то же время совет расширился с 11 до 15 человек и "старая гвардия" там представлена. Обновление партии за счет людей с "синдромом гиперактивности без дефицита внимания" выглядит скорее хорошим, но в то же время вызывает опасение возможное смещение к "действуй локально" (тактика малых дел) и редуцированию "думай глобально". Достаточно ли сбалансированным и дееспособным получился центральный совет покажет ближайший год. Если "левые" по обыкновению упустят ситуацию, то партия может превратиться в большой НГО проект с либеральными ценностями.
Вот что говорит сама Дорофеева:

«Зараз вельмі важна, што да Беларускай партыі "Зялёныя" далучыліся актывісты экалагічнага руху. У наступным годзе хацелася б, каб да нас прыйшлі людзі з НДА, рухаў і нізавых ініцыятыў, якія ідэалагічна блізкія і судакранаюцца з намі па нейкіх кропках, каб яны ўключаліся ў працу. Інтэграцыйны накірунак будзе адным з галоўных у развіцці партыі. Да канца наступнага года хацелася б убачыць моцны Цэнтральны савет, які сапраўды мае культуру прыняцця рашэнняў, празрыстую і дэмакратычную, і ўменне працаваць як адна каманда. Таму ў першую чаргу неабходна будзе адбудаваць яго працу. Яшчэ адной важнай задачай, якая стаіць перад партыяй, з'яўляецца фармуляванне і прывядзенне да бягучай сітуацыі ў краіне палітычных дакументаў. Нам патрэбен будзе дакумент, дзе будуць сабраны «зялёныя» каштоўнасці, і што мы пад гэтым разумеем. Бо да гэтага часу наша платформа базавалася на Глабальнай хартыі Зялёных, але гэта вельмі агульна, і мы не можам проста іх капіраваць. Таксама важна пачаць ствараць праграму як комплекс канкрэтных прапановаў, якія можна рэалізаваць у Беларусі».

Изменения в программе партии возможны только решением съезда, по всей видимости до следующего съезда будет происходить формирование нового проекта. За пересмотр программы сейчас выступают практически все члены партии.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
23456 78
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:31 am
Powered by Dreamwidth Studios